Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Leczenia Uzależnień,
Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie

Stowarzyszenie „INTEGRUM” powstało w 2012r. Obecnie członkami stowarzyszenia są głównie pracownicy NZOZ-Ośrodka Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM”.

Cel i misja organizacji:
Tworzenie warunków do korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii uzależnienia i współuzależnienia. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie, zagrożonym wykluczeniem społecznym, chorym psychicznie i będącym w kryzysach życiowych.

Adres siedziby, kontakt:
Lompy 10
44-253 Rybnik
Adres do korespondencji: jak wyżej
Tel.: 324332442

Rejestry:
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000413344
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 242902927
Urząd Skarbowy – nr NIP: 6423179653
Numer konta: 55 1140 2017 0000 4502 1290 6139

Ludzie organizacji:

Zarząd:

Prezes Przemysław Drozd
V-ce Prezes Marcelina Lukas
Skarbnik Ksymena Urbanek
Sekretarz Józef Drozd
Członek Zarządu Urszula Drozd

Liczba członków: 16 osób.